izolacja-tarasow-nad-pomieszczeniami-ogrzewanymi 1333411200

Izolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Warunki klimatyczne panujące w Polsce powodują, że tarasy poddawane są ekstremalnym obciążeniom  termicznym związanym z cyklicznymi zmianami temperatury powierzchni tarasu. Dodatkowo na płyty tarasowe działają opady atmosferyczne.  Wody pochodzące z tych opadów mogą okresowo zamarzać. Tarasy narażone są również na obciążenia statyczne oraz dynamiczne związane ze sposobem użytkowania. Dodatkowo tarasy mogą być zawilgacane na skutek kondensacji pary wodnej wnikającej w strukturę tarasu z pomieszczeń znajdujących się poniżej. Wykonanie warstw wykończeniowych na płycie tarasowej wymaga od wykonawcy sporej wiedzy teoretycznej oraz dużych umiejętności. W zależności od konkretnej sytuacji na placu budowy firma quick-mix oferuje możliwość wykonania prac izolacyjnych na tarasach przy wykorzystaniu dwóch systemów obróbek blacharskich. Systemu z tzw. tradycyjną obróbką blacharską przygotowywaną przez dekarza. Obróbka tradycyjna montowana jest przed ułożeniem warstwy spadkowej.  Lub systemu z gotową, aluminiową obróbką blacharską. Obróbki aluminiowe ze względu na znacznie większą odporność korozyjną montowane są na warstwie jastrychu spadkowego. System I – tradycyjna obróbka blacharskaPrzy pracach tego typu zaleca się staranne oczyszczenie powierzchni  płyty tarasowej oraz wyrównanie krawędzi płyty  za pomocą  Cementowej masy szpachlowej BRS.  Następnie na krawędzi żelbetowej płyty tarasowej należy  zamontować  tradycyjne obróbki  blacharskie np. z blachy ocynkowanej. Przed montażem powierzchnie blachy należy zabezpieczyć antykorozyjną powłoką malarską. Kolejną  czynnością jest wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy  Mostek  sczepny H4 zużycie ok. 3,0 kg/m2. Na warstwie sczepnej ułożyć beton  spadkowy z zaprawy Jastrych cementowy ZE 04. Spadek powinien wynosić min. 2%. Kolejną warstwą  jest izolacja paroszczelna. Wykonujemy ją w następujący sposób. Gruntujemy  warstwę spadkową przy  użyciu Cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej BAT rozcieńczonej  wodą w proporcji 1 :10. Następnie układamy warstwę izolacji paroszczelnej z Bitumicznej powłoki uszczelniającej BD2K,  zużycie ok. 4,5 kg/m². Po wyschnięciu powłoki paroszczelnej układamy izolację termiczną tarasu  np. z polistyrenu ekstrudowanego. Kolejną czynnościąjest wykonanie  warstwy dociskowej  z zaprawy ZE 04 Jastrych cementowy, minimalna grubość warstwy wynosi 5 cm. W warstwie dociskowej zaleca się zatopić stalową siatka przeciwskurczowa.Po ok. 2-3 dniach warstwę dociskową należy zdylatować poprzez nacięcie tarczą diamentowa. Maksymalna wielkość pól nie powinna przekraczać wymiaru 3m x 3m. Na związanej warstwie dociskowej  wykonujemy właściwą izolację przeciwwodną z Elastycznego szlamu uszczelniającego FDS 2K, zużycie 4,5 kg/m2. Powłokę izolacyjna układać w minimum dwóch cyklach roboczych. Powłokę wywinąć na ścianę budynku na wysokość cokolika. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą oraz wzdłuż szczelin dylatacyjnych w pierwszą warstwę izolacji wkleić Taśmę uszczelniającą DBF.Po wyschnięciu izolacjikleimy płytki na Wysokoelastycznej zaprawie klejącej FBK, zużycie ok. 5,0 kg/m². Należy zwrócić uwagę aby przestrzeń pod płytką była w 100 % wypełniona zaprawą klejową. Płytki ułożyć również na powierzchni cokolika.Po wyschnięciu zaprawy klejącej zafugować okładziny tarasu za pomocą Szybkiej, elastycznej zaprawy do fugowania FF 911, zużycie w zależności od wielkości płytek oraz szerokości fugi.Następniedoszczelnić za pomocą masy silikonowej połączenie pomiędzy cokolikiem a posadzką, słupkami balustrady jak również szczeliny dylatacyjne. System II – aluminiowa obróbka blacharskaPrzed rozpoczęciem prac zalecamy staranne oczyszczenie powierzchni płyty tarasowej oraz wyrównanie krawędzi płyty  za pomocą Cementowej masy szpachlowej BRS. Następnie wykonujemy tzw. warstwę sczepną z zaprawy  Mostek sczepny H4, zużycie ok. 3,0 kg/m2.Na warstwie sczepnejukładamy warstwę betonu spadkowego z Jastrychu cementowego ZE 04. Spadek powinien wynosić min. 2%. Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy izolację paroszczelną. Gruntujemy warstwę spadkową przy użyciu Cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej BAT rozcieńczonej  wodą w proporcji 1 :10.Następniewykonujemy warstwę izolacji paroszczelnej z Bitumicznej powłoki uszczelniającej BD2K, zużycie ok. 4,5 kg/m².Powyschnięciu powłoki paroszczelnej należy ułożyć izolację termiczną np. zpolistyrenu ekstrudowanego.  Kolejną czynnością jest Wykonanie warstwy dociskowej z Jastrychu cementowego ZE 04, minimalna grubość warstwy wynosi 5 cm. W warstwie dociskowej  zaleca się zatopić stalową siatka przeciwskurczowa.Po ok. 2-3 dniach warstwę dociskową należy zdylatować poprzez nacięcie tarczą diamentowa. Maksymalna wielkość pól nie powinna przekraczać wymiaru 3m x 3m. Następniena warstwie jastrychu spadkowego, na krawędzi tarasu, wykonujemymontaż okapników aluminiowych. Montaż zaczynamy od zamocowania w narożach tarasu Narożnych profili tarasowych PT. Następnie pomiędzy elementami narożnymi montujemy właściwe Profile tarasowe PT. Do maskowania połączeń pomiędzy Profilami narożnymi a Profilami balkonowymi stosujemy specjalne  Łączniki aluminiowe. Jeżeli po zamontowaniu krawędzie Profili tarasowych PT wystają powyżej powierzchni jastrychu spadkowego, powstały uskok może utrudniać swobodny spływ wody. Uskok należy przeszpachlować za pomocą Cementowej masy szpachlowej BRS tak aby woda spływała bez utrudnień.Po zamontowaniu okapników wykonujemy izolację przeciwwodnej z Elastycznego szlamu uszczelniającego, FDS 2K zużycie 4,5 kg/m2. Powłokę izolacyjna układać w minimum dwóch cyklach roboczych. Powłokę wywinąć na ścianę budynku na wysokość cokolika. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą, wzdłuż szczelin dylatacyjnych oraz wzdłuż obróbek blacharskich w warstwę izolacji wkleić Taśmę uszczelniającą DBF.Na wyschniętejpowłoce izolacyjnejrozkładamy Maty drenażowe MD z tworzywa sztucznego. Maty drenażowe układać na zakład. Po rozłożeniu mat drenażowych powierzchnię maty należy zaszpachlować Wysokoelastyczną zaprawą klejącą FBK. Po związaniu kleju po ok. 2-3 dniach można przystąpić do klejenia okładzin ceramicznych.Płytki układamy na Wysokoelastycznej zaprawie klejącej FBK, zużycie ok. 5,0 kg/m². Należy zwrócić uwagę aby przestrzeń pod płytką była w 100% wypełniona zaprawą klejową. Płytki ułożyć również na powierzchni cokolika.Po wyschnięciu zaprawy klejącej fugujemy okładziny balkonu za pomocą Szybkiej, elastycznej zaprawy do fugowania FF 911, zużycie w zależności od wielkości płytek oraz szerokości fugi.Następnie za pomocą masy silikonowej doszczelniamy połączenie pomiędzy cokolikiem a posadzką,  słupki balustrady jak również szczeliny dylatacyjne.Ostatnią czynnością jestzamontowanie do Profili tarasowych PT systemowych haków rynnowych z tworzywa sztucznego, do których montuje się rynny z PCV.Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych. Wykonanie powyższych prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przy użyciu wysokiej jakości materiałów quick-mix gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie tarasu.Opracował: Maciej NocońProduct Manager, quick-mix sp.  z o.o.

Aktualności

PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki
Siedziba:
Kozery, ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 2A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 662023200
E-mail: zamowienia.grodzisk-maz@psbmrowka.com.pl
NIP: 6551974439
REGON: 36643684