Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00-20:00 Sb: 8:00-18:00 Nd: 10:00-17:00

Karty podarunkowe

Regulamin Kart Podarunkowych


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wydawania, obsługi i korzystania z Kart Podarunkowych w placówce handlowej: PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki  ( dalej: „Sklep”) prowadzonej przez Sprzedawcę. 
 2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 
  a) Sprzedawca – Grupa PSB Handel S.A z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 Busku Zdrój, NIP 655-197-44-39 na którego rzecz wydane zostały Karty Podarunkowe.
  b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Towar w Sklepie w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  c) Karta Podarunkowa – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart, posiadający pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie,
  d) Regulamin – niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych;
  e) Klient – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków na rzecz Sprzedawcy, w zamian za co otrzymuje od Sprzedawcy Kartę Podarunkową,
  f) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie,
  g) Towary lub Usługi – wszelkie produkty  lub usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie,
  h) Dostępne Saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej,
  i) Terminal POS - oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Sklepie, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej.


II.   Wydanie Karty

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej  (wraz z zadeklarowaną przez Klienta liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie, w zamian za otrzymane od Klienta środki pieniężne. Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej wyłącznie w Sklepie w terminie ważności Karty Podarunkowej.
 2. Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej oraz jej aktywacja  następuje w Sklepie.
 3. Sprzedawca przed przystąpieniem przez Klienta do Programu Karty Podarunkowej i wydaniem Karty, przekazuje Klientowi niniejszy regulamin  w postaci dokumentu do zapoznania się. Regulamin dostępny jest w punkcie obsługi klienta w Sklepie.
 4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN jest równa ilości punktów na niej zawartych. Jeden punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 5. Środki pieniężne przekazane przez Klienta zgodnie z punktami powyżej przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie przekazania Karty Podarunkowej Klientowi.
 6. Środki pieniężne przekazane przez Klienta nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Sprzedawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.
 7. Karta Podarunkowa  nie podlega zwrotowi  na rzecz Sprzedawcy ani wymianie na środki pieniężne  w całości lub części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta  nie zostanie zrealizowana  w okresie jej ważności. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu. Klient ani Użytkownik nie ma prawa żądać duplikatu Karty Podarunkowej ani jej wymiany na Kartę Podarunkową z innym terminem ważności.
 8. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy  od dnia jej aktywacji , lecz nie dłużej niż  do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej punktów.  Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.


III. Korzystanie z Karty

 1. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Sprzedawcy PSB Mrówka w Grodzisku Maz w celu zakupu Towarów.
 2. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji.
 3. Sprzedawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie Karty Podarunkowej, które są aktywne, nieuszkodzone, z nieprzekraczalnym terminem ważności oraz posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
 4. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie, w zamian za płatność dokonaną tą Kartą. Na skutek płatności Kartą Podarunkową wartość nominalna karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Sprzedawcy za sprzedane Towary. 
 5. W przypadku gdy wartość nabywanego Towaru jest:
  a) wyższa niż nominalna wartość Karty Podarunkowej - Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie.
  b) niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej - niewykorzystane środki pozostają na Karcie do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie (w ramach ważności karty ).
 6. Sprzedawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sklep połączenia elektronicznego z systemem informatycznym obsługującym Karty Podarunkowe.
 7. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie lub do wyczerpania środków na niej zgromadzonych lub do upływu ważności Karty.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w przypadku, gdy:
  a) Karta jest nieaktywna,
  b) upłynął termin ważności Karty,
  c) środki na Karcie zostały wykorzystane,
  d) Karta jest uszkodzona w stopniu, że nie można odczytać jej danych,
  e) okazano Kartę z naruszonymi danymi,
  f) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że okazana Karta nie jest Kartą wydaną przez Sprzedawcę,
 9. Minimalna jednorazowa wartość nominalna, o jaką może zostać doładowana Karta nie może być niższa niż 1 zł, zaś maksymalna kwota doładowania nie może być wyższa niż 5 000 zł
 10. Karta Podarunkowa nie podlega kolejnemu doładowaniu.


IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest stale dostępny w Sklepie , w godzinach jego otwarcia.
 2. Klient przed przyjęciem Karty Podarunkowej powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez konsumentów, którzy nabyli je w okresie obowiązywania Regulaminu w treści obowiązującej w nabycia tych praw.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Karty Podarunkowej w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownicy Kart Podarunkowych wydanych do dnia zakończenia programu będą mogli je realizować na dotychczasowych warunkach. Informacja o zakończeniu Programu Kart Podarunkowych zostanie przekazana co najmniej na 14 dni przed zakończeniem tego programu poprzez publiczne ogłoszenie w Sklepie lub stosowny komunikat na stronie internetowej Sklepu.


Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki
Kozery, ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 2A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: +48 662 023 200
E-mail: zamowienia.grodzisk-maz@psbmrowka.com.pl